Ochrana osobných údajov

Pacientky používajúce EZbra

Označením políčka udeľujem prevádzkovateľovi VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., so sídlom Moyzesova 868/67, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 006 521, zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 3427/R (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  1. pre účel: spracovania objednávkového formulára, odpovede a jeho odoslania pri vybavovaní objednávky z e-shopu, poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších informácií o rôznych akciách, podujatiach a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou;

  2. v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo;

  3. na obdobie: 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

V prípade neposkytnutia súhlasu so spravovaním vašich osobných údajov nebude možné využiť objednávkový formulár na tvorbu objednávky a jej odoslanie.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1) moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom

2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na emailovú adresu info@vivax.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.